Λογιστικές υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας. Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας :

 • Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης.
 • Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).
 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.
 • Αρχειοθέτηση Παραστατικών, Εγγράφων (Φυσικό και Ηλεκτρονικό Αρχείο)
 • Σύσταση και τήρηση βιβλίων μη κερδοσκοπικών εταιρειών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Ο ρόλος του φοροτεχνικού συμβούλου εστιάζεται στο να διασφαλίσει, τόσο την σωστή οργάνωση της επιχείρησης, όσο και την πλήρη λογιστική και φοροτεχνική κάλυψη της, αφήνοντας τον επιχειρηματία να ασχολείται μόνο με αυτό που γνωρίζει καλά χωρίς να χάνει πολύτιμο χρόνο.

 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών-Φυσικών προσώπων
 • Φορολογία Μεταβιβάσεων Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών
 • Δηλώσεις Ακινήτων (Ε9 κλπ.)
 • Δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb κλπ)
 • Πρακτικά Συνέλευσης ΔΣ/ΓΣ/Διαχειρίσεως
 • Πόθεν Έσχες
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ)
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων

Εργατικά-Μισθοδοσία

 • Μισθοδοσίες – Αποδείξεις Πληρωμής
 • Απογραφή στο ΙΚΑ και υποβολή ΑΠΔ
 • Βεβαιώσεις Εργαζομένων (Αποδοχών, Επιδομάτων κλπ.)
 • Προσλήψεις – Απολύσεις- Οικειοθελείς αποχωρήσεις
 • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
 • Υπαγωγή σε Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΕ
 • Πίνακες Ωρών Εργασίας
 • Ενημέρωση  για τις αλλαγές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
 • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Ενημέρωση εταιρειών για προγράμματα ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ που ταιριάζουν στα κριτήρια τους.